Pengumuman Bakal Calon Rektor

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

Masa Jabatan 2019-2023, Tahun 2018
1. Dr. Mukhamad Ilyasin, M.Pd


2. Dr. Zurqoni, M.Ag


3. Dr. M.Tahir,S.Ag, MM


4. Dr. Bambang Iswanto, M.H